Březen 2014

Historie Istanbulu

11. března 2014 v 9:27 Historie
Prvním osídlením dnešního Istanbulu byla osada s názvem Byzantion na evropském břehu řeky Bospor, založená v 7. století př.n.l. národem dórských Řeků.

Výhodná zeměpisná poloha dnešního regionu Istanbul umožnila, aby se Byzantion stal významným obchodním centrem. Koncem 6. století př.n.l. se dostal do konfliktu mezi Perskou říší a řeckými městskými státy.

513 let př.n.l. dobyl dnešní metropoli Istanbul perský král Darius I., v roce 478 př.n.l. bylo obsazeno na dobu dvou let Spartou. Poté se Byzantion připojil se pod tlakem Atén k Athénskému námořnímu spolku.

V období 340/339 př.n.l. současný Istanbul odolal obléhání makedonského krále Filipa II. Po pádu Makedonské říše se město stálo římským spojencem. Tuto výhodu Byzantion ztratil za vlády císaře Vespasiána.

Roku 196 nechal město za trest zničit římský císař Septimius Severus, že podporovalo jeho soupeře Pescennia Nigra. Poté bylo znovu vybudováno, ale roku 258 znovu zničeno Góty.